व्या॰ भा॰ १.०४

कथं तर्हि दर्शित–विषयत्वात्?

॥ वृत्ति–सारूप्यम् इतरत्र

व्युत्थाने याः चित्त–वृत्तयः, तद्–अविशिष्ट–वृत्तिः पुरुषः।
तथा च सूत्रम्–
“एकम् एव दर्शनं ख्यातिः एव दर्शनम्” इति।
चित्त–मयस्कान्त–मणि–कल्पं सन्निधि–मात्र–उपकारि दृश्यत्वे स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः। तस्मात् चित्त–वृत्ति–बोधे पुरुषस्य अनादिः सम्बन्धः हेतुः॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *