व्या॰ भा॰ १.१३

॥१.१३॥ चित्तस्यावृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थितिः । तदर्थः प्रयत्नो वीर्यमुत्साहः । तत्संपिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानमभ्यासः ।

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *