व्या॰ भा॰ १.१४

॥१.१४॥ दीर्घकालासेवितो निरन्तरासेवितः सत्कारासेवितः । तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रध्दया च संपादितः सत्कारवान्दृढ़भूमिर्भवति । व्युत्थानसंस्कारेण द्रागित्येवानभिभूतविषयः इत्यर्थः ।