व्या॰ भा॰ १.२३

॥१.२३॥ प्रणिधानाद्भक्तिविशेषादावर्जित ईश्वरस्तमनुगृह्णात्यभिध्यानमात्रेण । तदभिध्यानमात्रादपि योगिन आसन्नतरः समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति । अथ प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः कोऽयमीश्वरो नामेति –

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *