व्या॰ भा॰ १.२८

॥१.२८॥ प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावनम् । तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थ च भावयतश्चित्तमेकाग्रं संपद्यते । तथा चोक्तम् ॥ स्वाध्यायाद्योगमासीत

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *