व्या॰ भा॰ १.२९

॥१.२९॥ ये तावदन्तराया व्याधिप्रभृतयस्ते तावदीश्वरप्रणिधानान्न भवन्ति । स्वरूपदर्शनमप्यस्य भवति । यथैवेश्वरः पुरुषः शुध्दः प्रसन्नः केवलोऽनुपसर्गस्तथाऽयमपि बुध्दे प्रतिसंवेदी पुरुष इत्येवमधिगच्छति । अथ केऽन्तरायाः । ये चित्तस्य विक्षेपाः । के पुनस्ते कियन्तो वेति –

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *