व्या॰ भा॰ १.३४

.

॥ प्रच्छर्दन–विधारणाभ्यां चा प्राणस्य

कौष्ठ्यस्य वायोः नासिका–पुटाभ्यां प्रयत्न–विशेषात् वमनं प्रच्छर्दनं विधारणं प्राणायामः, ताभ्यां वा मनसः स्थितिं सम्पादयेत् ॥