व्या॰ भा॰ १.३९

॥१.३९॥ यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत् । तत्र लब्धस्थितिकमन्यत्रापि स्थितिपदं लभत इति ।

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *