व्या॰ भा॰ १.४६

॥१.४६॥ ताश्चतस्रः समापत्तयो बहिर्वस्तुबीजा इति समाधिरपि सबीजः । तत्र स्थूलेऽर्थे सवितर्को निर्वितर्कः । सूक्ष्मेऽर्ये सविचारो निर्विचार इति चतुर्धोपसंख्यातः समाधिरिति

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *