व्या॰ भा॰ १.४८

॥१.४८॥ तस्मिन्समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या तुंभरेति संज्ञा भवति । अन्वर्था च सा, सत्यमेव बिभर्ति न च तत्र विपर्यासज्ञानगन्धोऽप्यस्तीति । तथा चोक्तम् — आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । त्रिधा प्रकल्पयन्प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्॥इति॥४८॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *