व्या॰ भा॰ २.०७

॥२.७॥ सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृतिपूर्वः सुखे तत्साधने वा यो गर्धस्तृष्णा लोभः स राग इति ।

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *