व्या॰ भा॰ २.०८

॥२.८॥ दुःखाभिज्ञस्य दुःखानुस्मृतिपूर्वो दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिघोमन्युर्जिघांसा क्रोधः स द्वेषः ।

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *