व्या॰ भा॰ २.१०

॥२.१०॥ ते पञ्च क्लेशा दग्धबीजकल्पा योगिनश्चरिताधिकारे चेतसि प्रलीने सह तेनैवास्तं गच्छन्ति । स्थितानां तु बीजभावोपगतानाम् –

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *