व्या॰ भा॰ २.१४

॥२.१४॥ ते जन्मायुर्भोगाः पुण्यहेतुकाः सुखफला अपुण्यहेतुका दुःखफला इति । यथा चेदं दुःखं प्रतिकूलात्मकमेवं विषयसुखकालेऽपि दुखःमस्त्येव प्रतिकूलात्मकं योगिनः । कथं, तदुपपद्यते —

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *