व्या॰ भा॰ २.१५

॥२.१५॥ सर्वस्यायं रागानुविध्दश्चेतनाचेतनसाधनाधीनः सुखानुभव इति तत्रास्ति रागजः कर्माशयः । तथा च द्वेष्टी दुःखसाधनानि मुह्यति चेति द्वेषमोहकृतोऽप्यस्ति कर्माशयः । तथा चोक्तम् ॥ नानुपहत्य

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *