व्या॰ भा॰ २.१७

॥२.१७॥ द्रष्टा बुध्देः प्रतिसंवेदी पुरुषः । दृश्या बुध्दिसत्त्वोपारूढा सर्वे धर्माः । तदेतद्दृश्यमयस्कान्तमणिकल्पं संनिधिमात्रोपकारिदृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य दृशिरूपस्य स्वामिनः, अनुभवकर्मविषयतामापन्नं यतः । अन्यस्वरूपेण प्रतिपन्नमन्यस्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकं स्वतन्त्रमपि परार्थत्वात्परतन्त्रम् । तयोर्दृग्दर्शनशक्त्योरनादिरर्थकृतः संयोगो हेयहेतुर्दुःखस्य कारणमित्यर्थः । तथा

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *