व्या॰ भा॰ २.२५

॥२.२५॥ तस्यादर्शनस्याभावादबुध्दिपुरुषसंयोगाभाव आत्यन्तिको बन्धनोपरम इत्यर्थः । तध्दानम् । तद्दृशेः कैवल्यं पुरुषस्यामिश्रीभावः पुनरसंयोगो गुणैरित्यर्थः । दुःखकारणनिवृत्तौ दुःखोपरमो हानम् । तदा स्वरूपप्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम् । अथ हानस्य कः प्राप्त्युपाय इति –

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *